Węgorz

Jeziora

Jeziora (38)

Gaudy - Kamieniec

             Jezioro Gaudy  zbiornik o powierzchni 152,5 ha położony jest na 53°51´szerokości geograficznej północnej i 19°29,7´długości geograficznej wschodniej, na wysokości 100 m.n.p.m, głębokość średnia 3,3 m. 

    Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo-szczupakowe. Roślinność naczyniową stanowią głównie trzcina pospolita oraz na całej powierzchni roślinność zanurzona: osoka aloesowata i grążel.

Obwód rybacki jeziora Gaudy znajduje się w obrębie Rezerwatu Przyrody Jeziora Gaudy.

Jezioro Gaudy wraz z przylegającymi do niego bagnami i torfowiskami objęte jest ochroną rezerwatową w celu zachowania miejsc lęgowych ptactwo wodno – błotnego oraz zespołów roślinności torfowiskowej. W terminie od 1 marca do 30 października obowiązuje zakaz połowu ryb.

Zbiornik nie jest udostępniony wędkarsko.

 

Czytaj dalej...

Jędrychowo

Jezioro Popówko położone jest na 53°35,8’ szerokości geograficznej północnej i 19°22,6’długości geograficznej wschodniej na wysokości 89,9 m n. p. m. Powierzchnia lustra wody wynosi 85,2 ha (dane IRS) długość maksymalna 1200 m, szerokość maksymalna 1150m, długość łinii brzegowej 4000 m. Charakterystyczna jest mała głębokość względna (0,0017), a także niewielka głębokość średnia (0,7m). Objętość misy jeziora wynosi 578,6tyś.m wody. Jezioro Popówko jest niezbyt dużym, silnie wypłyconym, polimiktycznym zbiornikiem. Badania wykonane w 1998r. przez WIOŚ w Elblągu kwalifikują wody jeziora do III klasy czystości.

Gatunki występujące w jezorze :
- szczupak
- lin
- leszcz

- okoń
- płoć

- karaś

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- lin
- płoć
- szczupak

Czytaj dalej...

Bądze

Jezioro Bądze  zbiornik o powierzchni 149,9 ha położony jest na 53°47´ szerokości geograficznej północnej
i 19°28´ długości geograficznej wschodniej, i wysokości 94,4 m n.p.m., w dorzeczu Liwa – Wisła (Nogat). Długość maksymalna 3100 m, szerokość maksymalna 600 m, długość linii brzegowej misy jeziora 82000 m. Głębokość maksymalna 36,7 m średnia 12,8  m.Zbiornik rynnowy, o kształcie wydłużonym wydłużony z północnego  wschodu połączony na południowy zachód. Posiada dość urozmaiconą linię brzegową, jej wskaźnik wynosi 1,91.Obrzeża są wysokie, tylko od północy w pobliżu zabudowań, płaskie lub pagórkowate. Całe jezioro stanowi w zasadzie strefę litoralową – tylko niewielki procent jego powierzchni zajmuje obszar położony poniżej 5 metrów. Dno muliste, ze znaczną miąższością osadów. Jezioro nie przyjmuje dopływów powierzchniowych, wody odprowadzane są niewielkim ciekiem do jeziora Gaudy.

Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Roślinność naczyniową stanowią głównie trzcina pospolita, i sitowie. Udział roślinności zanurzonej jest niewielki – poniżej 1%. W okresie letnim występują silne zakwity wód charakterystyczne dla jezior żyznych. Jezioro z racji niekorzystnych cech morfometrycznych wykazuje silną podatność na degradację, kwalifikującą je do III kategorii. 

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- tołpyga pstra,
- karaś pospolity i srebrzysty,
- karp

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
- okoń

Czytaj dalej...

Przezmark

Jezioro Przezmark - Motława Wielka zbiornik o powierzchni 58,33ha położony jest na 53°5rszerokości geograficznej północnej i 19°29,7'długości geograficznej wschodniej, na wysokości lOOm.n.p.m. (dane IRŚ) długość maksymalna 1850m, szerokość maksymalna 400m, długość linii brzegowej 4700m.Mała głębokość względna wynosząca 0,011, a także niewielka średnia 3,3m.Zbiomik ten w Katalogu jezior Polski (1954) ujęty był jako dwa oddzielne jeziora, Motława Wielka i Motława Mała natomiast Choiński (1991) uznał je za jeden zbiornik. Motława Mała stanowi wydłużoną wąską i dość głęboką przy krańcu południowym, odnogę Motławy Wielkiej. Zajmuje wg pomiarów IRS 13,7ha, jej głębokość maksymalna wynosi 12,4m, a średnia 3,6m. Natomiast Motława Wielka zajmuje pow. 45,2ha, głębokość maksymalna wynosi 7,5m. Zlewnię bezpośrednią stanowią w 77% lasy , pola uprawne około 15%. 

Pod względem rybackim zaliczane jest do sandaczowego. Występują w nim słabo rozwinięte strefy roślinności wynurzonej i zanurzonej. W jeziorze panują bardzo dobre warunki żerowiskowe, przeciętne zimowiskowe i rozrodu. Ocena podatności na degradację, dokonana łącznie dla obu zbiorników wskazuje na ich niską odporność na wpływy zewnętrzne (III kategoria).

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś 
 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- leszcz
- szczupak

Czytaj dalej...

Susz (Miejskie)

       Jezioro Suskie położone jest na 53° 42,6’ szerokości geograficznej północnej i 19° 20,6’ długości geograficznej wschodniej, na wysokości 100,4 m n.p.m. Powierzchnia lustra wody wynosi 62,7 ha (dane IRŚ) długość maksymalna 2300 m, szerokość maksymalna 475m, długość linii brzegowej 5600m, charakterystyczna jest mała głębokość względna (0,0067), a także niewielka głębokość średnia (2,4m). Objętość misy jeziora wynosi 1491,4tyś.m3 wody Wokół akwenu przeważają pagórkowate brzegi, tylko odcinkami są one płaskie i podmokłe. Otoczenie jeziora jest urozmaicone ; na brzegu południowo – zachodnim znajduje się las, od strony wschodniej rozciągają się pola i łąki. Przy północnym krańcu akwenu leży miasto Susz. Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo – szczupakowego. roślinność naczyniową stanowią; trzcina pospolita, pałka wąskolistna i szerokolistna, rdestnice, rdest ziemnowodny oraz liczne gatunki turzyc. taki skład roślinności jest charakterystyczny dla zbiorników wodnych o zaawansowanych procesach eutrofizacji. 

       Bezpośrednią zlewnię jeziora tworzą pola, łąki, pastwiska i osiedla ludzkie. W jeziorze Suskim mimo niewielkiej głębokości panują sprzyjające warunki tarliskowe i żerowiskowe zwłaszcza dla młodocianych stadiów ryb, odżywiających się głównie zooplanktonem . W strefie litoralu występują duże ilości fauny  dennej i naroślinnej . W strefie profundalu fauna denna nie znajduje dogodnych warunków do rozwoju. Stan czystości wód jeziora wskazuje na III klasę.

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- sandacz,
- karaś
- karp

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
- lin

Czytaj dalej...

Kawken (Kawki)

Jezioro Kawki  zbiornik o powierzchni 23,69ha położony jest na wysokości 98,6m n.p.m.. Zbiornik wydłuża się z północnego zachodu na południowy wschód..  Połączony dopływemz rzeką Liwą. Zlewnię bezpośrednią stanowią lasy mieszane. Zbiornik  nie przyjmuje zrzutu ścieków punktowych. Jezioro nie posiada operatu urządzeniowego.Jezioro położone jest w granicach gminie Susz  w województwie  warmińsko – mazurskim. Obwód posiada połączenie z obwodem rybackim jeziora Piotrkowskie Duże oraz obwodem rybackim jeziora Bądze.

Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Roślinność naczyniową stanowią głównie trzcina pospolita, i sitowie. Udział roślinności zanurzonej jest niewielki – poniżej 1%.  

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- karaś 
 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
 

Czytaj dalej...

Januszewo

Jezioro Januszewskie o powierzchni 112,06ha, głębokości maksymalnej 2m i średniej 1,5m. składa się z dwóch basenów połączonych ze sobą  przewężeniem. Pierwszy z nich rozciąga się ze wschodu na zachód, drugi - wydłużony jest z północnego zachodu na południowy wschód. Linia brzegowa jest urozmaicona licznymi zatoczkami i półwyspami. do akwenu dopływają cieki z jeziora Piotrkowskiego i Czerwicy i uchodzą przy jego wschodnim krańcu, z przeciwległego krańca jeziora wypływa rzeka Liwa. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią lasy. Jezioro Januszewskie według klasyfikacji rybackiej zaliczone jest do typu linowo – szczupakowego. Roślinność naczyniowa zbiornika zajmuje około 10% jego powierzchni i reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą.

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- lin

Czytaj dalej...

Witoszewo

Jezioro Witoszewskie położone jest na 53° 49 szerokości geograficznej północnej i 19° 30 długości geograficznej wschodniej, na wysokości 101,6 mn.p.m. Powierzchnia lustra wody wynosi 68,3 ha (dane IRS), głębokość maksymalna 12 m i średnia 6 m, objętość misy jeziora wynosi 4 142,9 tyś. m3. Brzegi są wysokie w części południowo wschodniej płaskie i podmokłe. Linia brzegowa słabo rozwinięta.

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- leszcz
- płoć
- węgorz
- okoń

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS